Omakotitalot eri vuosikymmenillä

Omakotitalot eri vuosikymmenillä

Omakoti-, pari- ja rivitalojen arkkitehtuuri, rakenteet, järjestelmät, hyvät ja huonot puolet sekä riskit ja riskirakenteet

Tälle sivulle on koottu tietoa Suomessa eri vuosikymmenillä valmistuneista omakotitaloista, paritaloista ja rivitaloista. Julkaisuissa käydään läpi kyseisellä vuosikymmenellä rakennettujen pientalojen ominaispiirteitä. Julkaisuista löytyy vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä arkkitehtuuria omakotitalot, paritalot ja rivitalot edustavat?
  • Mitä rakenteita ja rakennusmateriaaleja kyseisenä vuosikymmenenä on käytetty?
  • Millaisia järjestelmiä (lämmitys, vesi ja viemärit, ilmanvaihto sekä sähkö) kyseisenä vuosikymmenenä on käytetty.
  • Mitkä ovat omakotitalojen, paritalojen ja rivitalojen merkittävimmät riskit ja riskirakenteet?
  • Mikä on rakennuksen sisäilmaston laatu?
  • Mitkä ovat omakotitalojen, paritalojen ja rivitalojen hyvät ja huonot puolet?

Julkaisut ovat tarkoitettu tietopaketiksi omakotitaloissa, paritaloissa ja rivitaloissa asuville tai sellaisen ostoa harkitseville sekä opetusmateriaaliksi kaikille eri-ikäisistä pientaloista kiinnostuneille.

Suomen omakotitalo-, paritalo- ja rivitalokanta

Tilastokeskuksen mukaan (2021) pientaloja on yhteensä 1 256 042 kpl, joista omakotitaloja/paritaloja on 1 171 717 kpl ja rivitaloja 84 325 kpl. Pientaloja rakennettiin runsaasti sekä toisen maailmansodan jälkeisenä jälleenrakennuskautena että 70- ja 80-luvuilla. Rivitalojen valmistumismäärät alkoivat kasvaa vasta 1970-luvulla, ja ennen 1960-lukua valmistuneita rivitaloja on vain vähän. Pientalojen ikäjakauma on esitetty alla olevassa kuvaajassa.

Eri vuosina rakennetut pientalot Suomessa
Eri vuosina rakennettujen pientalojen määrä Suomessa. Tilanne vuonna 2021. (lähde: Tilastokeskus 2021)

Tarkastelun rajaukset

Tarkastelu on aloitettu 1800-luvun lopun pientaloista ja tehty pääosin vuosikymmenittäin, pois lukien 1800-luvun lopun pientalot (noin vuodet 1860…1899) ja 1900-luvun alun pientalot (noin vuodet 1900…1919). Muutoksen rakentamistavoissa eivät tietenkään tapahtuneet aina juuri vuosikymmenen vaihtuessa, mutta esitetyt tiedot kuvaavat keskimäärin osuvasti suurta osaa kyseisenä vuosikymmenenä rakennetuista taloista. Julkaisujen pääpaino on omakotitaloissa ja paritaloissa, mutta niiden tietoja voidaan usein soveltaa myös rivitaloihin.

Lisäksi on hyvä huomioida, että vaikka esim. suuri osa 1950-luvun omakotitaloista rakennettiin tyyppipiirustusten pohjalta ja suuri osa 2020-luvun omakotitaloista pystytetään puurunkoisista elementeistä, joukosta löytyy aina myös täysin omaperäiseen ja massasta poikkeavaan tyyliin rakennettuja taloja.

Omakotitaloissa, paritaloissa ja rivitaloissa tapahtuneet muutokset

Omakotitalot, paritalot ja rivitalot ovat muuttuneet merkittävästi vuosien varrella. Muutokseen ovat vaikuttaneet useat eri seikat, jotka voidaan jakaa neljään eri pääryhmään: muutokset yhteiskunnassa, arkkitehtuurin eri ilmiöt, rakennustekniikan kehittyminen ja uusien rakennusmateriaalien/rakenteiden sekä järjestelmien tuleminen markkinoille.

Merkittävät yhteiskunnalliset muutokset ovat tavallisesti vaikuttaneet suoraan tai epäsuorasti sen ajan rakennuksiin. Pientalorakentamisen kannalta merkittävimpiä yhteiskunnallisia muutoksia ovat olleet:

Yhteiskunnalliset muutokset

Teollistuminen ja rautatieverkoston kehittyminen 1800-luvun lopulla.

Ensimmäinen maailmansota (1914–1918) ja sitä seurannut raju inflaatio.

New Yorkin pörssiromahduksesta käynnistynyt 1930-luvun lama.

Toinen maailmansota (1939–1945) sekä sitä seurannut pula-aika ja jälleenrakentaminen.

Maa- ja metsätalouden koneellistuminen 1950-luvun lopussa ja sitä seurannut suuri muuttoliike maalta kaupunkeihin 1960- ja 70-luvuilla.

1970-luvun energiakriisit.

1990-luvun lama.

2020-luvun taantuma?

Arkkitehtuurin muutoksilla on ollut vaikutusta pientalojen ulkonäköön, vaikkakin eri arkkitehtuurit ovat selvemmin havaittavissa asuinkerrostaloissa. Merkittävimpiä pientaloihin vaikuttaneita arkkitehtuurin suuntauksia ovat olleet:

Arkkitehtuurin suuntaukset

Uusrenessanssi 1850–1890.

Jugend ja kansallisromantiikka 1890–1920.

1920-luvun klassismi.

1930-luvulla alkanut funktionalismi.

1980- ja 1990-lukujen postmodernismi ja maalaisromantiikka.

2000-luvun moderni nykyarkkitehtuuri.

Rakentamistekniikan muutoksilla on yleensä pyritty tehostaneet ja nopeuttaneet rakentamista. Merkittävimpinä kehitysvaiheina voidaan pitää:

Rakentamistekniikan muutokset

Tyyppipiirustusten pohjalta rakennettujen talojen yleistyminen 1920-luvulta lähtien.
… 
Puuelementtitalojen (talopaketit) yleistyminen 1960-luvulta lähtien.

Eniten ovat muuttuneet ja kehittyneet rakennusmateriaalit sekä käytetyt rakenteet. Merkittävinä muutoksina voidaan pitää mm.:

Rakenteiden ja rakennusmateriaalien muutokset

Luonnonkiviperustusten vaihtuminen betoniseen perusmuuriin 1930-luvulla.
… 
Hirsiseinien vaihtuminen pystyrunkoseiniksi 1930-luvulta alkaen.
… 
Sahanpurueristeen vaihtuminen mineraalivillaan 1960-luvulla.
 …
Loivien kattomuotojen ja tiilijulkisivun yleistyminen 1960- ja 70-luvuilla.

Paluu jyrkkiin kattomuotoihin 1980-luvulla.

Järjestelmien osalta merkittävimpiä muutoksia ovat olleet:

Järjestelmien muutokset

Sähköjen yleistyminen 1910-luvulta alkaen.

Keskuslämmityksen sekä vesi- ja viemärijärjestelmien yleistyminen 1950-luvulla.

Koneellisen ilmanvaihdon yleistyminen 1980-luvulta alkaen.

Omakoti-, pari- ja rivitaloihin liittyviä julkaisuja

Muita julkaisuja