rakenteiden historia

Rakennuksissa käytetyt rakenteet

Tietoa mm. eri rakenteiden historiasta ja yleisimmistä riskirakenteista

Sivun sisältö

Tälle sivulle on koottu sekä kerrostalojen että pientalojen (omakotitalot, paritalot, rivitalot) eri rakenteisiin liittyviä julkaisuja. Eri rakenteilla tarkoitetaan mm. perustuksia, alapohjaa, välipohjaa, yläpohjaa, väliseiniä, ulkoseiniä, ikkunoita ja vesikattoa (katso alla oleva kuva).

Sivulta löytyy tietoa myös mm. eri rakenteiden historiasta sekä yleisimmistä riskirakenteista. Rakenteiden historia -julkaisuissa kerrotaan merkittävimmät kyseisessä rakenteessa vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset sekä niiden ajankohdat. Riskirakennejulkaisuissa on esitetty mm. kyseisen rakenteen rakennekuvat, valokuvia rakenneavauksista, käyttövuodet, merkittävimmät riskit sekä vaurioitumisen riskiä pienentävät tekijät. Uusia julkaisuja pyritään lisäämään viikoittain.

Eri rakenneosat
Rakennuksen eri rakenneosat.

Rakenteissa tapahtuneet muutokset

Pientalojen ja kerrostalojen rakenteissa on tapahtunut suuria muutoksia vuosien varrella. Muutokset ovat yleensä johtuneet joko uusien rakennusmateriaalien käyttöönotosta tai rakennustekniikan kehittymisestä. Lisäksi eri arkkitehtuurin suuntaukset ovat suosineet eri rakenteita ja rakennusmateriaaleja – jugend suosi epäsymmetrisiä torneja/ulokkeita ja luonnonkiveä julkisivussa, kun taas funktionalismi ihannoi sileitä kuutionmuotoisia tasakattoisia sokeripalan näköisiä rakennuksia.

Osa vuosien varrella käytössä olleista rakenteista on myöhemmin, tietämyksen kasvaessa ja käytännön kokemuksen myötä todettu vaurioherkiksi, minkä takia niiden käyttö on myöhempinä vuosina vähentynyt. Riskirakenteiden tyypillisiä vaurioita ovat kosteus-, home- ja lahovauriot. Riskirakenteita löytyy pääosin kaikista eri rakenneosista (perustukset, alapohjat, välipohjat, yläpohjat, ulkoseinät, väliseinät ja vesikatto).

Lainsäädännöllä, rakentamismääräyksillä ja kansallisilla ohjeistuksilla on pyritty ylläpitämään hyvää rakentamistapaa ja ohjaamaan rakentamista parempaan suuntaan. Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (lain päivitys käynnissä). Tarkemmat rakentamista koskevat määräykset on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Hyvää rakentamistapaa on pyritty edistämään mm. Rakennustiedon julkaisemien RT-ohjekorttien ja Rakennusinsinööriliiton julkaisemien RIL-kirjojen avulla.

Pientalojen rakenteet ovat tyypillisesti poikenneet kerrostalojen rakenteista, minkä johdosta myös muutokset ovat olleet erilaisia. Merkittävimmät muutokset ovat esitetty alla.

Rakenteiden merkittävimmät muutokset pientaloissa

Luonnonkiviperustusten vaihtuminen betoniseen perusmuuriin 1930-luvulla.
… 
Hirsiseinien vaihtuminen pystyrunkoseiniksi 1930-luvulta alkaen.
… 
Sahanpurueristeen vaihtuminen mineraalivillaan 1960-luvulla.
 …
Loivien kattomuotojen ja tiilijulkisivun yleistyminen 1960- ja 70-luvuilla.

Paluu jyrkkiin kattomuotoihin 1980-luvulla.

Rakenteiden merkittävimmät muutokset kerrostaloissa

Kevytrakenteisten väliseinien yleistyminen 1900-luvun alussa.

Hirsivälipohjien vaihtuminen betonivälipohjiin 1910-luvulla.

Massiivitiiliulkoseinien väistyminen 1940- ja 1950-lukujen aikana.

Betonisandwichulkoseinien vallankumous 1960-luvulta lähtien.

Tasakattojen yleistyminen 1970-luvulla.

Rakenteisiin liittyviä julkaisuja

Muita julkaisuja